ویژه برادران

تعداد بازدید:۳۱۵۱

خوابگاه چمران

ویژه برادران

 این مجتمع در یک بلوک مجزا در سه طبقه با ظرفیت 290 نفرکه هر طبقه دارای چهار راهرو می باشد

دوراهروی آن به صورت دو اتاق در دوطرف و دو راهروی دیگر به صورت تک اتاق در یک طرف می باشد.  در هر اتاق 4 نفر سکونت دارد

آشپزخانه، سرویس های بهداشتی و حمام بصورت مشترک درابتدای هرراهرو مورد استفاده قرار میگیرد

این مجتمع دارای فروشگاه مواد غذایی، سایت کامپیوتر، سالن مطالعه و سالن نمازخانه و پارکینگ اتو مبیل می باشد

شماره تماس :

08636241368

08636241369

08636241370

 

خوابگاه  امیر کبیر

ویژه برادران

این مجتمع دریک بلوک مجزا در سه طبقه با ظرفیت 270 نفرکه هر طبقه دارای چهار راهرو می باشد

دوراهروی آن به صورت دو اتاق در دوطرف و دو راهروی دیگر به صورت تک اتاق می باشد

و در هر اتاق 4 نفر سکونت دارد و سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها بصورت مشترک درابتدای هرراهرو مورد استفاده قرار میگیرد

لازم به ذکر است که طبقه آخر آن ویژه دانشجویان مقاطع تکمیلی می باشد

این مجتمع دارای فروشگاه مواد غذایی، سایت کامپیوتر، سالن مطالعه و سالن نمازخانه و پارکینگ اتو مبیل می باشد

شماره تماس :

0863624371

08636241372

08636241373

 

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۳