پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دانشجو   استاد   کارمند  

       علم بهتر است یا ثروت ؟! :
 
 
امام علی علیه‏ السلام :
به هفت دلیل، دانش برتر از ثروت است:
اوّل: دانش میراث پیامبران است و دارایی میراث فرعونان.
دوّم: دانش با انفاق کم نمی‏ شود، اما دارایی با خرج کردن کم می ‏شود.
سوّم: دارایی نیازمند نگهبان است، اما دانش دارنده خود را نگهبان است.
چهارم: دانش در کفن هم با صاحب خود می‏ آید، اما دارایی به جا می ‏ماند.
پنجم: دارایی برای مؤمن و کافر فراهم می ‏آید، اما دانش جز برای مؤمن حاصل نمی ‏شود.
ششم: همه مردم در کارهای دینی خود به دانشمند نیاز دارند، اما به شخص دارا نیازی ندارند.
هفتم: دانش، آدمی را در گذر از صراط نیرو می‏ بخشد، اما دارایی مانع گذشتن او می‏ شود.